logo wgtw

"

Samen voor een groenere wereld

Bij jou in de omgeving!

Algemene Voorwaarden Stichting We Green the World

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stichting: We Green the World
 2. Donaties: Aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
 3. Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting We Green the World van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
 4. Doelstellingen: Door de Stichting vastgestelde doel of streven dat met beoogt te behalen.

Artikel 2: Algemeen

Stichting We Green the World is op 8 oktober 2021 opgericht met als doel vergroeningsprojecten te realiseren die bijdragen aan het oplossen van de actuele milieuproblemen en die leiden tot een gezondere leefomgevingen. Dit in samenwerking met vrijwilligers, bedrijven en organisaties.

 1. De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: 84160845
 2. De Stichting heeft ten doel de samenleving te vergroenen, biodiversiteit te bevorderen, educatieve activiteiten over vergroening te ontplooien en gelden te werven voor de realisatie van deze doelen. Vanuit deze doelstellingen zal de Stichting zich inzetten voor de belangen die leiden tot een gezondere samenleving.
 3. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  – Subsidies, donaties, fondsen en andere bijdragen;
  – Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  – Alle andere verkrijgingen en baten,

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 3: Donaties

 1. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting.
 2. Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden
 3. Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.wgtw.nl plaatsvinden.
 4. Voor het verwerken van de donaties maakt de Stichting gebruik van de “Mollie”, die de donaties via de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De Stichting, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.
 2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf.
 3. Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e- mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 4. De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken.
 5. De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken.

Artikel 6: Geschillenregeling

 1. Op alle geschillen tussen Stichting en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.
 2. Een geschil wordt bij uitsluitend beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.

 

Herten 1 januari 2022

Stichting We Green the World

logo wgtw

www.wgtw.nl
info@wgtw.nlG

Fijn dat je er was!

Om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op de socials.

Wil je doneren?
Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk!