Samenwerkingen

Wij werken samen met andere werkgroepen die ook het gemeenschappelijk belang van “vergroenen” nastreven. 

Onder het motto: samen sterk

Het Veldboeket

Het bestuur van de werkgroep het Veldboeket uit Roermond bestaat uit de volgende personen: Anne Cox, Fiel Schelfhout, Frank van Assendelft en Marianne Smeets.

Het doel van het Veldboeket is samen met andere vrijwilligers Roermond bloemrijker te maken om daarmee de biodiversiteit in de bermen van de stad en langs de toegangswegen naar Roermond te vergroten.

We willen dit bereiken door onder andere het adopteren van bermen en ze geschikt te maken als optimale locatie voor planten en dieren. En dat ze niet worden gemaaid of begraasd. Met als resultaat de leefbaarheid voor plant, dier en MENS te vergroten. Tevens willen we de bewustwording van de (wereldwijde) biodiversiteits-problematiek vergroten.

Met de financiële steun van WGTW kan het Veldboeket vergroeningsprojecten realiseren. 

het veldboeket roermond

De Donderse Moestuin

De gemeente Roermond heeft een stuk grond in bruikleen gegeven aan de Stichting de Donderse moestuin. Deze Stichting stelt kleine kaveltjes c.q. moestuintjes ter beschikking aan omwonenden, die hierin naar eigen keuze groente en/of bloemen mogen telen.Pesticiden en kunstmest gebruiken in de moestuin is niet toegestaan. Door groenafval ter plekke te composteren is het gebruik van kunstmest overbodig. Al doende leren de mensen op praktische wijze hoe de natuur werkt en wat de wetten van de natuur zijn. Ze worden weer EEN ermee! 

Een andere voordeel is dat de Donderse een ontmoetingsplek is waar mensen ongeacht hun afkomst of religie al doende met elkaar in contact komen en samenwerken. Een ideaal voorbeeld van sociale cohesie!

Donderse Moestuin

Gemeente Roermond

De gemeente Roermond is als overheidsorgaan verantwoordelijk voor haar groenvoorziening binnen haar gemeente. Men doet vele activiteiten om omgevingen te vergroenen en biodiversiteit te bevorderen. Vandaar dat zij de samenwerking met WGTW verwelkomen en er alles aan doen de stichting WGTW zo goed als mogelijk te steunen. 

De realisatie van de vergroeningsprojecten aan de “Gebroeklaan” te Roermond en de “Oude Trambaan” te Herten zijn twee voorbeelden van deze nauwe samenwerking. Vooral het project aan de Oude Trambaan is speciaal. Dit is een pilotproject. Dat wil zeggen dat hier verschillende vergroeningsactiviteiten worden gerealiseerd als proef. De opgedane ervaringen zullen worden gebruikt om de komende jaren op andere locaties binnen de gemeente nieuwe vergroeningsactiviteiten te realiseren. 

Het motto van deze samenwerking is dan ook “Samen”.

Gemeente Roermond

Jongerentop Limburg

Jongerentop Limburg is een werkgroep van Limburgse jongeren die ervoor zorgt de stem van jongeren in alle hoeken van de provincie wordt gehoord. Regelmatig komen zij bij elkaar om te praten over actuele onderwerpen die belangrijk zijn voor hun toekomst en wat zij eraan kunnen doen. Vervolgens zetten zij activiteiten op die bijdragen aan oplossingen voor deze actuele problemen. 

Het is dan ook niet vreemd dat klimaatverandering een veel besproken onderwerp is. De jongeren vinden dat binnen Limburg te weinig wordt gedaan aan klimaatverandering. Door samen te werken met WGTW willen zij hierin verandering brengen. 

Wie de jeugd heeft – heeft de toekomst

jongerentop

Sint Hubertusschool Herten

Basisschool Sint Hubertus te Herten heeft vergevorderde plannen haar schoolplein te vergroenen, zodat kinderen ook tijdens schooltijd in aanrakingen komen met natuur. 

In aansluiting op het groene schoolplein gaat de school een lesprogramma opzetten, waarmee kinderen wordt geleerd dat alle leven op aarde onlosmakelijk met elkaar gekoppeld is. Eenvoudig gezegd: hen leren dat de mens niet kan leven zonder natuur!

Omdat educatie over het in balans leven met de natuur één van de 4 missies is van WGTW, steunen wij dit mooie initiatief financieel. . 

hubertusschool

Mundium college

Nt2 Mundium College is een veilig thuis voor kinderen en jongeren die hulp krijgen bij het vinden van een waardevolle plek in de Nederlandse samenleving. Niet alleen door te taal te leren, maar juist ook via maatwerk en persoonlijke ontwikkeling wordt een brug geslagen tussen de leerlingen en mogelijke vervolgopleidingen en/of arbeidsplaatsen. De docenten van onze school geven elke dag duwtjes in de goede richting. Wij werken samen aan een open en actieve school, waar anderstalige leerlingen in een veilige leeromgeving op een zo kort mogelijke termijn worden voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs en waar de competenties van de individuele leerling optimaal benut worden. De geweldige mix van nationaliteiten, culturen en leeftijden, maakt dat wij zoveel maatwerk bewerkstelligen.

MundiumCollege

Fijn dat je er was!

Om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op de socials.

Wil je doneren?
Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk!